888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Tổ chức hộp hồi đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 20/03/2021, Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học. Có 4 đề tài được chọn để báo cáo thuyết minh trước Hội đồng. Hội đồng đã xem xét, có ý kiến và đồng ý cho 03 đề tài được tiến hành thực hiện, 01 đề tài cần phải điều chỉnh lại để Hội đồng xem xét sau. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp.

 

 

Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hộp hồi đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học.


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng